ruimte voor rust

Help ons tegen de komst van massahoreca!

ONZE BUURT IS TOCH

GEEN PARTYCENTRUM?

Update over hoorzitting bezwaarschrift

-  EXTRA INFORMATIE 25 MAART -

 

De hoorzitting  inzake de bezwaren die plaats  zou vinden op 31 maart is verplaatst naar 20 april a.s. om 10.00 uur.
Tevens heeft de gemeente een scheiding gemaakt tussen mensen die  gehoord worden en zij die toeschouwer  mogen zijn. Deze scheiding vindt  plaats op  afstand (700 meter) waarbij zij aanhouden dat deze afstand staat voor  een afstand waarin verwachte hinder in betekende mate kan plaatsvinden.

De hoorzitting zal de 20e geleid worden door een commissie die hen die gehoord worden zullen vragen om een  toelichting. De stukken zijn uitvoerig gelezen en bestudeerd is ons verzekerd, dus voordragen uit eigen werk is niet  aan de orde, het betreft een hoorzitting, geen inspraak.

 

- Eerdere update -

 

Er is door de buurt een flink signaal afgegeven aan de gemeente. Meer dan 150 bezwaarschriften van bezorgde bewoners en wederom meer dan 1000 getekende petities tegen de komst van grootschalige horeca in onze buurt. Dat is ruim een kwart van de tekenbevoegde bewoners in onze buurt die nee zegt tegen Noordkust.

Op 30 maart zullen ruim 100 man gehoord worden door het juridisch bureau van de gemeente over het bezwaarschrift dat zij hebben ingediend. Natuurlijk kun je vooraf al vraagtekens stellen bij een goed verloop van een dergelijk grote groep mensen.Maar de regie hierover ligt bij de gemeente, zij zijn verplicht dit in goede banen te leiden en iedereen te horen die zij willen horen om een gegrond besluit te kunnen nemen.

 

We snappen dat hier veel vragen over leven bij iedereen die door de gemeente opgeroepen is. Daarom zullen we voorafgaande aan de hoorzitting iedereen die daar behoefte aan heeft voeden met gefundeerde informatie en munitie zodat we als een collectief elkaar niet tegen spreken en we een helder een eenduidig verhaal uitdragen.  De informatie zal persoonlijk overgedragen worden aan een ieder die daar behoefte aan heeft. Hou de app en de nieuwsbrief in de gaten, we zullen daarin uitleggen hoe dit in zijn werking zal gaan.

Wat staat ons te wachten?

Op 21 december 2020 heeft de gemeente akkoord gegeven op de plannen voor de ontwikkeling Noordkust: stadsstrand/ evenementenhoreca op de Nieuwendammerdijk 538. Concreet betekent dat er op íeder moment van de dag 700 man aanwezig mag en kan zijn op het terrein. Dat is net zoveel als een goeie middelbare school die in één keer uit gaat. Net zoveel als Paradiso op een drukke avond. Net zoveel als een bekerwedstrijd van de Dijk met Vitesse waardoor Schellingwoude en omgeving destijds volledig vastliep. Iedere dag. 7 dagen per week. 365 dagen per jaar. Doordeweeks tot 01.00 uur en in het weekend tot 03.00 uur ‘s nachts. Dat past en kan niet in deze buurt. Tijd om in actie te komen – ook voor de overburen van het KNSM-eiland.

Wat gaan we doen?

De verleende vergunning moeten we juridisch aanvechten. Stichting Zosenerdam ondersteunt hierbij. We hebben een goeie advocaat in armen genomen, die allereerst een bezwaarschrift gaat indienen aan het eind van deze maand. De kosten voor steun van een advocaat moeten we samen bij elkaar brengen. Dat doen we op 2 manieren:

 

1. Rechtsbijstandsverzekering: heeft u module wonen verzekerd? Meld u aan. Met de koppeling van Rechtsbijstanden bundelen ook verzekeringsmaatschappijen krachten en zo delen we de kosten.

 

2. Donaties: we kunnen niet alleen op rechtsbijstand leunen. Alleen al voor deze eerste fase moeten we 5000 euro bij elkaar brengen. We zijn met velen. We hopen dat iedereen naar vermogen meedoet.

 

Collectief staan we sterker!

Koppel je rechtsbijstandsverzekering

Net als bij de erfpachtzaak, kunnen we onze rechtsbijstandsverzekeringen koppelen. Samen met de verzekeringsmaatschappijen kunnen we de kosten van een juridisch proces overzichtelijk houden.

 

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering waarbij ook Wonen is inbegrepen? Meld u dan graag zo spoedig mogelijk aan bij mail@noordrust.nl.

Wij kunnen u meer vertellen over het proces en hebben de benodigde ondersteunende documentatie.

 

 Benaderen rechtsbijstandsverzekering kan ongeveer als volgt verlopen;

 

• Neem telefonisch contact op met de verzekeraar;

 

• Leg uit dat een groep buurtgenoten zich wil verzetten tegen een besluit van de gemeente om een grote horecaonderneming een (evenementen)vergunning te verstrekken in onze buurt. En dat wij vrezen voor overlast van zowel geluid als van het passerende publiek.

 

• Leg uit dat we een advocaat hebben ingeschakeld om ons te helpen; in eerste instantie met bezwaar en later mogelijk met juridische stappen.

 

• Leg uit dat verschillende buren hun verzekeraar benaderen met de vraag of ze bereid zijn om samen de kosten van de advocaat te vergoeden. Als we de hele procedure moeten doorlopen kunnen die uiteindelijk ongeveer 30-35.000 euro bedragen. De door bewoners opgerichte stichting verzamelt ook zelf rechtstreeks fondsen bij bewoners en zal ook een deel van de kosten kunnen dragen. De ingeschakelde advocaat is Iris Kieft van Envir-advocaten.com

 

• Beantwoord de vragen van de verzekeraar; Hoe lang woon je hier, hoe ver is de locatie en wanneer is vergunning verleend. Leg uit dat de overlast direct voor de deur zal zijn als de horecagelegenheid om 3 uur 's nachts sluit.

 

• Eventuele stukken die opgevraagd worden kunnen wij aanleveren; vergunningen en correspondentie met de advocaat.

 

• Laat het antwoord van de verzekeraar aan ons weten

 

Mail ons even als u meer informatie zoekt over de situatie of als u meer wilt weten over het proces: mail@noordrust.nl en/of marcel@drunica.nl.of bel met Marcel van Druenen: +31 6 55 884 506

 

 

Doneer om samen de kosten te delen

We draaien Noordrust met vrijwilligers, tegen zo laag mogelijke kosten. Voor adviseurs en advocaten is echter geld nodig. En ook als we alle rechtsbijstandsverzekeringen koppelen, zullen we een deel van de kosten zelf moeten opbrengen. Daarom vragen we u ook om een financiële bijdrage, voor wie iets kan missen. Ook hier geldt: alle beetjes helpen. Donaties kunnen gestort worden op rekening NL51 TRIO 0379 6869 96 t.n.v. Stichting Zosenerdam. Graag melden bij de donaties: Donatie Noordrust.

Dien een bezwaarschrift in!

Het kan nog tot 31 januari

De eerste weken zijn onze vrijwilligers rondgegaan met een petitie. De volgende stap is het indienen van een bezwaarschrift. In uw bezwaarschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met het besluit. Onderwerpen waarmee u uw bezwaarschrift kunt onderbouwen zijn:

 

Geluidsoverlast Noordkust:

• Er is door de ondernemer een plan opgesteld ten behoeve van geluidsisolatie. Bij het akoestisch rapport is echter uitgegaan van een gesloten ruimte, iets wat in de zomer onrealistisch is, aangezien het een horecagelegenheid betreft met stadsstrand en buitenterras.

• Er is slechts ten dele rekening gehouden met de geluidsoverlast die veroorzaakt zal worden door de grote groepen mensen buiten. De geluid beperkende maatregelen die wel getroffen worden, komen ten goede aan de omwonenden, maar beschermen niet de bewoners aan de overkant van het water tegen geluidshinder. Deze groep bewoners is überhaupt onvoldoende meegenomen in de besluitvorming.

 

Overlast van aankomende en vertrekkende bezoekers:

• De meeste huizen in de buurt zijn zeer geluidsgevoelig en worden bewoond door ouderen en jonge gezinnen die vroeg slapen.

• In de besluitvorming lijkt onvoldoende rekening te zijn gehouden met de aanwezigheid en het gedrag van aankomende en vertrekkende bezoekers, als die na sluitingstijd midden in de nacht huiswaarts keren over de dijken en door de naastgelegen woonwijken.

 

Infrastructuur & parkeren:

• De huidige infrastructuur in onze buurt is niet ingericht op een toestroom en afvloeiing van goederen en zeker niet voor grote groepen bezoekers.

• Het eigen parkeerterrein in de aanvraag beschrijft 28 parkeerplaatsen, wat niet toereikend is voor de 600-700 bezoekers. Op de extra capaciteit in de omliggende omgeving wordt onterecht voorgesorteerd: deze plaatsen zijn zeker in de zomer veelal bezet (GEMBO/ Nieuwendammerdijk), zeer beperkt (Schellingwouderdijk) of bedrijfsterrein van een bedrijf met zware industrie (Oranjewerf/ Damen). De onderbouwing hier schiet tekort.

• 26 fietsparkeerplaatsen en 2 scooterparkeerplaatsen: dat is zeker onvoldoende. Dit zal leiden tot fietsparkeren in de natuur waardoor permanente schade toegebracht zal worden aan de kwetsbare natuur rondom dit gebied.

 

Schade aan de natuur:

• In het goedgekeurde voorstel wordt de invloed van deze horecagelegenheid op de omliggende natuur niet meegenomen en afgedaan als niet van toepassing. Dat valt te betwijfelen. De horecagelegenheid is gepositioneerd midden in de groene scheg en de verbintenis tussen het Schellingwouderpark en het Rietland. De komst van dergelijke groepen bezoekers en het hieraan verbonden verkeer heeft wel degelijk invloed op zowel de natuur als haar oorspronkelijke bewoners.

 

Betrokkenheid buurt:

• De toekomstige uitbaters van Noordkust zijn dezelfde als van Roest, een grootschalige horecaonderneming op het Oostenburgereiland. Omwonenden daar hebben vaak geklaagd over overlast en daarop ook actie ondernomen. Daar is door de ondernemers nooit aan tegemoet gekomen. In aanloop van de vergunning is door ons getracht om in dialoog te komen zowel met de uitbaters, als de vastgoedeigenaar Heren2, maar zonder enig resultaat. Wij verwachten vergelijkbare overlast en mogelijke overschrijding van gemaakte afspraken als bij Roest en hebben weinig comfort ten aanzien van de gekozen oplossing waarin de buurt bij evaluaties meegenomen wordt.

 

Belangen van bewoners zijn onvoldoende behartigd:

Opgeteld willen wij stellen dat de belangen van de bewoners, zowel aan de KNSM-zijde als in de directe buurt, onvoldoende zijn meegewogen.

 

Met deze punten in ogenschouw genomen hebben we een blauwdruk voor een bezwaarschrift opgesteld. Deze kunt u hier downloaden en zelf aanpassen of aanvullen.

 

In uw bezwaarschrift moeten verder de volgende zaken staan

 

• uw naam, adres en telefoonnummer

 

• de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft

 

• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

 

In ons geval:

 

omgevingsvergunning terrein achter Nieuwendammerdijk 538.

 

Ref. nummer: OLO4589423/19-5150/UIT-20-11555

 

• de reden voor uw bezwaar

 

• uw handtekening

 

Als uw bezwaarschrift niet aan de eisen voldoet, krijgt u hiervan schriftelijk bericht. U kunt er dan alsnog voor zorgen dat uw bezwaarschrift aan de eisen voldoet. Doet u dat niet, dan wordt uw bezwaarschrift niet in behandeling genomen (niet-ontvankelijk verklaard). U krijgt dan ook geen uitnodiging voor de hoorzitting.

 

Stuur uw bezwaarschrift voor 31 januari naar:

 

Gemeente Amsterdam

 

t.a.v. Het juridisch bureau

 

Postbus 483

 

1000 AL Amsterdam

Liever online bezwaar maken? Dat kan!

Er kan ook online bezwaar gemaakt worden. Daarvoor klikt u op de volgende link. Via die link komt u uit bij een stappenplan, waarbij u in 7 stappen door de gemeente geleid wordt door het maken van uw bezwaar.
u kunt nog digitaal bezwaar maken tot 31 januari. Wat u hiervoor voorhande moet hebben is het volgende:

 

• Het besluit waartegen u bezwaar maakt: omgevingsvergunning terrein achter Nieuwendammerdijk 538.

Ref. nummer: OLO4589423/19-5150/UIT-20-11555

• Uw DigiD

• Alle benodigde digitale bewijsstukken. Deze kunt u hieronder downloaden.

Verdiep je in de verleende vergunning

Er  is veel vraag van buurtgenoten naar wat  er precies vergund is. Wil je je daarin verdiepen, dan vind je de bestreffende stukken hier:

 

Besluit / verleende vergunning

Concept akkoord

Geluidadvies

Heren2 inspectierapport

Beoordeling

Vluchtroute

Publiceerbare aanvraag

NK brief

Petitie nog niet getekend? Het kan alsnog

In deze fase is een officieel bezwaar het belangrijkste. Met de ondersteunende petitie willen we zorgen dat ons geluid zoveel mogelijk gehoord wordt. Het vervangt het bezwaar dus niet. Onze vrijwilligers zijn met voorgeprinte petities de buurt rond gegaan. Niet ontvangen of willen verschillende huisgenoten ook op eigen naam de petitie ondertekenen? Dat kan.

 

U kunt hier een printbare versie van de flyer downloaden. Print deze uit en onderteken hem. Het adres waar de flyer ingeleverd kan worden staat op de flyer zelf.

Download hier een jpeg versie of hier een pdf verzie om uit te printen.

 

U kunt ook bij verschillende ondernemers op het Purmerplein de petitie ondertekenen: onder meer bij Snackbar de boei, pizzeria Nuraghe, dierenwinkel Vermeulen en slagerij Oostwal.

 

Voor bewoners aan de overkant (KNSM buurt) hebben we een aparte petitie gemaakt die inhaakt op de verwachten geluidsoverlast  aan de overkant. Deze petitie kunt u hier downloaden als jpeg of hier als pdf om uit te printen.

 

In het kort dus

Ons eerste belang is om de rechtsbijstandsverzekeringen aan elkaar te koppelen en zo de kracht van ons collectief te gebruiken om gezamenlijk ook op juridisch vlak sterk te staan. Daarnaast is het van belang dat we als buurt de overige kosten gaan dekken en veel bezwaarschriften indienen bij het juridisch bureau van de gemeente. En is het van belang zoveel mogelijk getekende petities te krijgen en deze aan te bieden aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

 

Zodra er nieuws van belang is zullen wij een nieuwsbrief uit sturen. Check of uw buren die ook ontvangen en praat ze anders bij of maak een printje zodat iedereen mee kan doen met deze acties.

SAMEN STERK VOOR ONZE BUURT!

© 2020 Noordrust